Tujuan dan Target

 1. Pembentukan sikap dasar yang Islami:
  1. Penanaman aqidah akhlak melalui:
   • Pengetahuan tentang iman dan islam
   • Pengetahuan dasar tentang akhlak tercela dan terpuji
   • Cinta pada rasul Allah
   • Hormat dan menghargai orang tua
  2. Pembiasaan berbudaya Islam
   • Gemar beribadah
   • Gemar belajar
   • Disiplin
   • Kreatif
   • Mandiri
   • Hidup bersih
   • Melaksanakan adab-adab Islam
 2. Penguasaan dan keterampilan dasar
  • Pemahaman dan penguasaan materi pelajaran
  • Mengetahui dan sadar dalam beribadah sehari-hari
  • Mampu membaca dan memahami Al-Qur’an
  • Memahami secara sederhana kandungan amaliyah sehari-hari